Yhdistys

Suomen Pörssimeklarit ry

Meklariyhdistys on riippumaton henkilöyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenten ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta, edistää hyvää arvopaperikauppatapaa, sekä sijoitusammattilaisten ja arvopaperimarkkinoiden osapuolten välistä yhteistyötä.

Suomen Pörssimeklarit Ry järjestää jäsenilleen vuosittain 4-6 tapahtumaa, joiden tavoitteena on tiivistää meklariyhteisöä ja tarjota uusia kokemuksia samanhenkisten ihmisten parissa.

Nykyisistä jäsenistä lähes puolet työskentelee meklarina, parikymmentä prosenttia on sijoittajapuolella ja lähes saman verran arvopaperialan esimiestehtavissä. Muutama yhdistyksen jäsen työskentelee ulkomailla.

Suomen pörssimeklarit Ry:llä on noin 200 jäsentä.

1. Yhdistyksen nimenä on Suomen Pörssimeklarit ry ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenten ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta, edistää hyvää arvopaperikauppatapaa, sekä sijoitusammattilaisten ja arvopaperimarkkinoiden osapuolten välistä yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia sekä jäsenten virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen edun hankkiminen.

3. Yhdistyksen jäseniksi hallitus voi hyväksyä sille tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella henkilöt, jotka hakemushetkellä:

 • Toimivat meklarina tai asiantuntijana sellaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen edustajana, joka on markkinapaikan jäsen
 • Toimivat omaisuudenhoitajana sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen, rahastoyhtiön, eläkelaitoksen, vakuutuslaitoksen tai muun osakeyhtiön palveluksessa
 • Toimivat markkinapaikalla kaupankäyntiin liittyvissä tehtävissä.
 • Toimivat pääomamarkkinoilla muussa tehtävässä, jonka hallitus katsoo edistävän yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

Jotta hallitus ottaisi 1 – 4 -kohdissa tarkoitettujen henkilöiden hakemukset käsiteltäviksi, niissä tulee olla kahden jäsenen suositus. Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan päätöstään.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä uudelleen jäseneksi henkilön, joka on aiemmin tullut valituksi jäseneksi, mutta jonka jäsenyys on päättynyt. Uudelleen liittyvän tulee suorittaa kulloinkin päätetty liittymis- ja jäsenmaksu.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön täydellinen nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään myös jäsenen kotimaassa oleva postiosoite sekä muut tarpeelliset henkilötiedot.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua ansioituneen jäsenen yhdistyksen kunniajäseneksi. Hallituksen tulee tiedottaa päätöksestä viimeistään yhdistyksen seuraavassa vuosikokouksessa.

4. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen vuosikokouksen kulloinkin vahvistaman kannatusjäsenmaksun.

5. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

6. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu sekä uusilta jäseniltä liittymismaksu. Näiden maksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet ovat kuitenkin vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta. Hallituksella on oikeus päättää ylimääräisen jäsenmaksun kantamisesta jäsenistön keskuudessa, jos pakottavat syyt sitä vaativat. Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla korkeintaan kaksi kertaa vuotuisen jäsenmaksun suuruinen. Jäsenmaksu tai ylimääräinen jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta.
 • Esitetään toimintasuunnitelma
 • Päätetään jäsenmaksun, liittymismaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö
 • Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

8. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

9. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella tai sähköpostikutsulla. Kutsu lähetetään sillä osoitteella, jonka jäsen on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon.

10. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja voi valita Yhdistykselle toiminnanjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asioiden hoito sitä vaatii tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet, ei kuitenkaan vähemmän kuin kolme, sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövalinnoissa arpa.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

12. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

13. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

15. Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat arvopaperikauppaa edistäviin tarkoituksiin sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

16. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokous, joka valitsee hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan.

Puheenjohtaja
Tiina-Marjo Nousiainen
+358 40 764 7873
toiminnanjohtaja(at)suomenporssimeklarit.fi

Varapuheenjohtaja
Jarkko Järvinen

Jäsenet
Maiju Heikkinen
Pia Hoffrén
Santeri Merivirta
Petri Nousiainen
Valtteri Salmijärvi
Jari Villenheimo

Toiminnanjohtaja
Tiina-Marjo Nousiainen

Historiikki

Meklariyhdistyksen ja meklaritoiminnan historiikki 30-vuotiaan Suomen Pörssimeklarit ry:n kunniaksi

Hinta on 25 €/kpl + 5,50€ toimitus

Tilaukset:
info@suomenporssimeklarit.fi

Lisätiedot:
Tiina-Marjo Nousiainen
+358 40 764 7873
toiminnanjohtaja(at)suomenporssimeklarit.fi

Kirja on saatavilla myös kirjakaupoista noin 30 €:n hintaan.

Meklari

Haluatko mukaan meklariyhdistyksen toimintaan?